x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita