x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació oral x Comunicació escrita x Maquetes i construccions