x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació oral