x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació oral