x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Literatura x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Eines TIC x Representacions i models