x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC