x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació escrita