x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Representacions i models