x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Eines TIC x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació oral