x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Eines TIC x Representacions i models