x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació oral x Sortides i treball de camp