x Experimentació x Indagació i recerca x Comunicació oral x Material manipulable x Raonament i argumentació