x Experimentació x Material manipulable x Exercitació lingüística