x Experimentació x Representacions i models x Raonament i argumentació