x Treball en context x Comunicació oral x Literatura x Raonament i argumentació