x Treball en context x Raonament i argumentació x Indagació i recerca x Comunicació oral x Experimentació