x Treball en context x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació