x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Projectes de centre