x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Projectes de centre