x Experimentació x Indagació i recerca x Raonament i argumentació