x Comunicació oral x Projectes de centre x Raonament i argumentació