x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Indagació i recerca x Experimentació