x Comunicació oral x Treball en context x Raonament i argumentació