x Treball en context x Indagació i recerca x Comunicació oral x Raonament i argumentació