x Treball en context x Maquetes i construccions x Taules i gràfics x Representacions i models