x Treball en context x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions