x Treball en context x Raonament i argumentació x Experimentació x Comunicació oral