x Experimentació x Treball en context x Raonament i argumentació