x Experimentació x Projectes de centre x Raonament i argumentació