x Experimentació x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació