x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes