x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Sortides i treball de camp