x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Comunicació oral x Sortides i treball de camp