x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Raonament i argumentació