x Animacions i simulacions x Representacions i models x Indagació i recerca x Resolució de problemes