x Comunicació escrita x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Indagació i recerca