x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Comunicació oral