x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística x Comunicació oral