x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Experimentació