x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Raonament i argumentació