x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Indagació i recerca