x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Resolució de problemes x Raonament i argumentació