x Animacions i simulacions x Raonament i argumentació