x Comunicació oral x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp