x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp