x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Comunicació escrita