x AICLE/CLIL/EMILE x Treball en context x Comunicació oral x Raonament i argumentació