x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació