x Gestió d'informació x Comunicació oral x Treball en context x Raonament i argumentació x AICLE/CLIL/EMILE