x Animacions i simulacions x Fonts primàries x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp